Quality Control

کنترل کیفیت

کنترل ورودی

کلیه مواد اولیه در ابتدای ورود به کارخانه، توسط کارشناس مربوطه نمونه برداری شده و طبق استانداردهای تعریف شده مورد تست و آزمایش قرار می گیرند و در صورت تایید جهت مصرف به خط تولید با نشان سبز ارسال میگردد.

 کنترل در زمان تولید

در این مرحله در زمان های مشخص از نظر تست های مختلف از قبیل ثبات وزن ، یکنواختی سطوح، عدم انحراف، عدم ایجاد حباب و سایر مواد فنی مورد کنترل و در فرم های مخصوص کنار دستگاه ثبت و ضبط می گردد. 

کنترل محصول نهایی

در این مرحله از محصول نهایی نمونه برداری شده و طبق استاندارد های مرتبط از لحاظ شرابط تولید و بسته بندی و هعچنین کنترل ابعادی و عملکردی ، مورد بازرسی نهایی قرار میگیرد.

Quality Control

Designed by AraOne.com

info(@)ippolymer.com